BS Zawadzkie

BS Zawadzkie

Warunki użytkowania

I. Definicje

Aplikacja dla Klientów/System – oprogramowanie i serwis BS Zawadzkie, obsługiwane przez BS Zawadzkie i rozpowszechniane pod nazwą „BS Zawadzkie”, dostępne w sieci Internet w domenie zawadzkie.bs-lokalnie.pl, za pośrednictwem aplikacji mobilnych dla oprogramowania iOS i Android oraz za pośrednictwem widgetów możliwych do osadzenia na stronach internetowych lub profilach w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) Partnerów. System przeznaczony jest dla Klientów i służy do rezerwowania Usług przez Klientów w celu zawierania umów o świadczenie Usług przez Partnerów;

Aplikacja dla Biznesu – oprogramowanie i serwis BS Zawadzkie, obsługiwane przez BS Zawadzkie i rozpowszechniane pod nazwą „BS Zawadzkie”, dostępne w sieci Internet w domenie zawadzkie.bs-lokalnie.pl/partner. Aplikacja dla Biznesu przeznaczona jest dla Partnerów i umożliwia nawiązywanie kontaktu pomiędzy Klientem a Partnerem w celu zawierania umów o świadczenie Usług przez Partnerów;

BS Zawadzkie – VLD Łukasz Witasczyk, ul. Morcinka 27/4, 40-124 Katowice

Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i utworzyła Konto w Systemie w celach niezwiązanych z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w celu korzystania z Usług oferowanych przez Partnerów;

Konto – część Systemu wraz z zespołem rozwiązań informatycznych pozwalających na korzystanie z Systemu zalogowanym Klientom;

Licencja – niewyłączna, nieodpłatna licencja udzielana Klientom na korzystanie z Systemu;

Partner – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Aplikacji dla Biznesu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową i utworzyła Konto w Aplikacji dla Biznesu dla siebie jako przedsiębiorcy, w celu świadczenia Usług dla Klientów;

Profil – profil stworzony przez Klienta w Systemie;

Regulamin – niniejszy regulamin Systemu;

Rejestracja – wieloetapowy proces polegający na założeniu Konta w Systemie lub w inny udostępniony przez BS Zawadzkie sposób (np. za pomocą serwisu Facebook lub Google); czynność ta odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracji zgodnie z podanymi opisami pól formularza, a następnie zatwierdzenia tego formularza. Klient podczas procesu rejestracji otrzyma możliwość logowania się w Systemie za pośrednictwem Konta;

Rezerwacja – dokonanie rezerwacji Usługi u Partnera przez Klienta za pomocą Systemu;

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

Usługa, Usługi – usługi oferowane za pomocą Systemu przez Partnerów, odpowiednio opisanych;

Użytkownik – Klient lub Partner.

II. Postanowienia wstępne

Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez BS Zawadzkie za pośrednictwem Systemu, w szczególności zasady i warunki korzystania przez Klientów z Systemu oraz dokonywania Rezerwacji Usług.

Z BS Zawadzkie można się kontaktować pocztą elektroniczną na adres:
kontakt@bs-lokalnie.pl
lub listownie na adres:
VLD Łukasz Witasczyk, ul. Morcinka 27/4, 40-124 Katowice

III. Rodzaje i zakres usług BS Zawadzkie

BS Zawadzkie udziela Klientom dostępu do Systemu umożliwiającego nawiązanie kontaktu pomiędzy Klientem a Partnerem w celu zawierania umów o świadczenie Usług. Za pośrednictwem Systemu Klienci mogą dokonywać Rezerwacji Usług.

Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne, tekst, oprogramowanie, bazy danych i inne materiały umieszczone i udostępniane w ramach Systemu, jak i sposób ich przedstawienia (układ), podlegają ochronie prawnej w zakresie praw autorskich i pokrewnych przysługujących BS Zawadzkie.

BS Zawadzkie świadczy na rzecz Klientów m.in. następujące usługi:

 1. korzystanie z Konta;
 2. udostępnienie wyszukiwarki Partnerów;
 3. dokonywanie Rezerwacji Usług świadczonych przez Partnerów, a także późniejsza zmiana terminu i odwołania Rezerwacji za pośrednictwem Systemu (z zastrzeżeniem pkt V. ust. 4 Regulaminu);
 4. dokonywanie płatności za Usługi za pośrednictwem Systemu;
 5. otrzymywanie przez Klienta przypomnień o terminie Usług zarezerwowanych za pośrednictwem Systemu (sms, e-mail, push);
 6. umożliwienie Klientom publikowania opinii o Partnerach oraz świadczonych Usługach.

BS Zawadzkie jedynie udostępnia System w celu umożliwienia nawiązania kontaktu oraz zawierania umów o świadczenie Usług, nie jest stroną tych umów, nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Klientów za należyte wykonanie Usług, jak również nie ponosi odpowiedzialności wobec Partnerów za dokonanie płatności za Usługę.

BS Zawadzkie dba o zapewnienie prawidłowej dostępności Systemu, z zastrzeżeniem pkt. VI ust. 1 lit. a.

BS Zawadzkie nie pobiera od Klientów żadnych opłat za korzystanie z Systemu.

IV. Umowa o korzystanie z Systemu

Zawarcie umowy o korzystanie z Systemu następuje poprzez Rejestrację i wiąże się z akceptacją warunków Regulaminu. Klient zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.

Umowa o korzystanie z Systemu zostaje zawarta na czas nieokreślony.

Klient uzyskuje dostęp do funkcjonalności i treści Systemu po Rejestracji i zalogowaniu się na utworzone Konto.

BS Zawadzkie w celu umożliwienia Klientom dokonywania Rezerwacji Usług udziela Klientom niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, udzielonej na czas korzystania z Systemu, ograniczonej do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z uwzględnieniem eksterytorialnego charakteru sieci Internet, Licencji na korzystanie z Systemu. Powyższa Licencja uprawnia Klientów wyłącznie do tymczasowego zwielokrotnienia Systemu poprzez jego wyświetlanie w przeglądarce internetowej oraz do jego zwielokrotniania trwałego poprzez instalację Systemu w formie aplikacji na urządzeniu mobilnym w celu korzystania z niego zgodnie z jego przeznaczeniem i funkcjonalnością określoną w Regulaminie. Klientom nie przysługują jakiekolwiek inne prawa, w tym prawa własności intelektualnej, ponad wyraźnie wskazane w Regulaminie, w szczególności Klientom nie przysługuje uprawnienie do jakiegokolwiek wykorzystania kodów źródłowych Systemu. Klienci przyjmują do wiadomości, że niewywiązanie się z powyższego zobowiązania skutkować może naruszeniem autorskich praw majątkowych BS Zawadzkie do Systemu oraz pociągnięciem Klienta do odpowiedzialności prawnej z tego tytułu.

Klient zobowiązany jest do podawania kompletnych i zgodnych z prawdą danych osobowych oraz innych danych wymaganych podczas Rejestracji oraz do ich sprawdzania i aktualizowania bez jakichkolwiek wezwań ze strony BS Zawadzkie. Podając jeden adres e-mail lub jeden numer telefonu, Klient może założyć jedno Konto. W przypadku założenia kilku Kont z wykorzystaniem tego samego adresu e-mail lub tego samego numeru telefonu, BS Zawadzkie przysługuje prawo do zablokowania pozostałych Kont.

W formularzu rejestracyjnym przy zakładaniu Konta wyróżnione i oznaczone są te dane, których podanie jest niezbędne do założenia Konta i korzystania z Systemu.

Wszelkie dane i informacje udostępniane są przez Klienta dobrowolnie, przy czym podawanie niektórych danych może być konieczne w celu Rezerwacji Usługi.

Klient zobowiązuje się, że:

 1. wprowadzając dane do Systemu będzie do tego uprawniony i swoim działaniem nie narusza praw osób trzecich;
 2. wszelkie informacje i dane udostępnione przez Klienta w Systemie będą prawdziwe;
 3. powstrzyma się od umieszczenia danych, o których mowa w art. 9 RODO, tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz danych genetycznych, danych biometrycznych umożliwiających jednoznaczne zidentyfikowanie osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej – BS Zawadzkie nie wymaga podania takich danych od Klientów w celu korzystania z Systemu.
 4. będzie korzystać z Systemu tylko w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
 5. nie będzie umieszczać w Systemie, w tym w Koncie oraz w Profilu Klienta treści (informacji, zdjęć itp.) naruszających prawo, treści o charakterze pornograficznym, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich (w tym dobra osobiste), zasady uczciwej konkurencji lub postanowienia Regulaminu – w razie naruszenia ww. zobowiązania, BS Zawadzkie jest uprawniona do usunięcia danych albo innych treści zamieszczonych przez Klienta w Systemie, czasowego zablokowania lub usunięcia Konta Klienta;
 6. nie będzie kopiować, modyfikować, rozpowszechniać lub reprodukować całości lub części Systemu, w sposób inny niż zgodny z Licencją;
 7. nie będzie dawać osobom trzecim dostępu do Systemu – za poufność i bezpieczeństwo swojego Konta, w tym zachowanie w tajemnicy haseł i loginu, odpowiedzialny jest wyłącznie Klient;
 8. będzie niezwłocznie informować BS Zawadzkie o bezprawnym wykorzystaniu jego Konta przez osoby trzecie;
 9. nie będzie zakładać więcej niż jednego Konta;
 10. będzie niezwłocznie informować BS Zawadzkie, jeżeli osoby trzecie będą dochodzić wobec niego roszczeń w związku z naruszeniem prawa przez Klienta w związku z korzystaniem z Systemu;
 11. nie będzie w żaden inny sposób, niż na potrzeby korzystania z Systemu, przetwarzać ani wykorzystywać danych osobowych pozostałych Użytkowników, które mogą zostać mu udostępnione podczas korzystania z Systemu.

Klient ponosi odpowiedzialność za swoje działania związane z korzystaniem z Systemu oraz za treści umieszczone w swoim Koncie, Profilu oraz w Systemie.

Klient może odstąpić od umowy o korzystanie z Systemu w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, wysyłając oświadczenie o odstąpieniu na adres e-mail: kontakt@bs-lokalnie.pl lub na adres BS Zawadzkie wskazany w pkt. II Regulaminu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Klient i BS Zawadzkie mogą rozwiązać umowę o korzystanie z Systemu bez podania przyczyny, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

V. Rezerwacja Usługi świadczonej przez Partnera

1. Za pośrednictwem Systemu Klient może dokonać Rezerwacji Usługi. Do Rezerwacji dochodzi z momentem jej potwierdzenia przez Partnera. Klient otrzymuje powiadomienie o potwierdzeniu Rezerwacji – za pośrednictwem Systemu lub wiadomości sms/e-mail. Dopóki Partner nie potwierdzi Rezerwacji, Rezerwacja ma status niepotwierdzonej, a Usługa nie musi być realizowana przez Partnera.

2. Warunki na jakich dokonywana jest Rezerwacja mogą być określane przez Partnera w informacjach (regulaminach, cennikach itp.) udostępnianych Klientowi w Systemie przed dokonaniem Rezerwacji. Treść tych informacji oraz przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności przepisy o prawach konsumentów, określają czy, jakiego typu i jakiej treści umowa zawierana jest między Partnerem a Klientem.

3. Dokonanie Rezerwacji może być w uzależnione przez Partnera od wniesienia kaucji lub przedpłaty – informacja o ewentualnym obowiązku i skutkach uiszczenia kaucji lub przedpłaty będzie wtedy udostępniona Klientowi w Systemie przed dokonaniem Rezerwacji. Kaucja pobierana jest przez Partnera w chwili rozpoczęcia świadczenia Usługi przez Partnera lub po upływie ustalonego przez Partnera terminu, w którym możliwe jest bezkosztowe anulowanie Rezerwacji, a przedpłata – w chwili dokonania Rezerwacji.

4. Niedokonanie przedpłaty lub brak kaucji, jeśli są wymagane przez Partnera, zgodnie z warunkami Rezerwacji, o których mowa w ust. 2-3, oznaczają brak Rezerwacji.

5. Klient może w każdym czasie anulować Rezerwację nawet po jej uprzednim potwierdzeniu przez Partnera, chyba że wcześniej skorzystał z Usługi. Skutki anulowania Rezerwacji – w szczególności w zakresie pobrania przez Partnera kaucji lub zatrzymania przedpłaty – mogą określać warunki Rezerwacji, o których mowa w ust. 2-3. Nie wyłącza to ani nie ogranicza uprawnień Klienta jako konsumenta, wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, przy czym BS Zawadzkie nie odpowiada za realizację tych uprawnień przez Partnera, w szczególności w razie skutecznego odstąpienia przez Klienta od umowy zawartej z Partnerem – to Partner odpowiada wobec Klienta z tytułu zwrotu zapłaconych przez Klienta kwot.

6. Klient zobowiązany jest dokonać płatności za Usługę bezpośrednio Partnerowi na warunkach wskazanych przez Partnera przy danej Usłudze. BS Zawadzkie oferuje możliwość dokonania płatności za pomocą Systemu. W takim przypadku płatność za Usługę będzie pobierana od Klienta przez pośrednika płatności, tj. zewnętrzną instytucję obsługującą płatności internetowe celem przeprowadzenia dyspozycji płatności składanej przez Klienta, zapewniającą bezpieczny kanał płatniczy przez bankowość internetową.

VI. Uprawnienia i odpowiedzialność BS Zawadzkie

BS Zawadzkie nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. autentyczność, rzetelność, poprawność i kompletność danych i informacji zamieszczonych w Systemie przez Użytkowników oraz przekazywanych pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem Systemu;
 2. szkody spowodowane przez Użytkowników w związku z nienależytym wykonaniem bądź niewykonaniem przez nich umów zawartych za pośrednictwem Systemu;
 3. szkody spowodowane przez Użytkowników poprzez naruszenie praw osób trzecich;
 4. szkody spowodowane działaniem osób trzecich, za których odpowiedzialności nie ponosi BS Zawadzkie;
 5. szkody spowodowane w związku ze sprzedażą oraz świadczeniem za pośrednictwem Systemu Usług, w szczególności Usług wykonanych nienależycie, bez zachowania wymaganych standardów, naruszających przepisy prawa lub nieposiadających oferowanych właściwości;
 6. szkody spowodowane w związku z brakiem zdolności Użytkowników do zawierania umów za pośrednictwem Systemu oraz w związku z niewypłacalnością Użytkowników;
 7. szkody poniesione przez Klientów w związku z zablokowaniem lub usunięciem z Systemu Konta w związku z naruszeniem przez Klientów postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

BS Zawadzkie ponosi odpowiedzialność wobec Klientów wyłącznie za szkody poniesione przez Klientów na skutek korzystania z Systemu.

BS Zawadzkie jest uprawniona do częściowego lub całkowitego wyłączenia funkcjonowania Systemu w celu przeprowadzenia jego naprawy lub modernizacji. W przypadku całkowitego wyłączenia funkcjonowania Systemu na stronie internetowej BS Zawadzkie zostanie opublikowany stosowny komunikat.

BS Zawadzkie, zgodnie z art. 14 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną:

 1. nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, jeśli nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych,
 2. jeśli otrzyma urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Klienta i uniemożliwi dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych,
 3. jeśli uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Klienta i uniemożliwi dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Partnera za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomi Klienta o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.

VII. Reklamacje dotyczące nieprawidłowego działania Systemu

Nieprawidłowości w działaniu Systemu mogą być reklamowane przez Klientów poprzez stosowne zawiadomienie BS Zawadzkie.

Reklamacje dotyczące działania Systemu należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres email: kontakt@bs-lokalnie.pl.

BS Zawadzkie zastrzega sobie prawo żądania od reklamującego udzielenia informacji lub wyjaśnień w sytuacji, gdy wymaga tego rozpoznanie reklamacji.

Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

Odpowiedź na reklamację wysyłana będzie na adres e-mail przypisany do Konta danego Klienta lub na adres zamieszkania wskazany w reklamacji składanej w formie pisemnej.

Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Śląskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się na stronie http://spsk.wiih.org.pl/. Klient ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej na stronie https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij Polityka prywatności aby dowiedzieć się więcej.